Tuesday, 20 January 2015

நவக்ரஹ கோலங்கள் ( Navakraha Kolangal )

நவக்ரஹ கோலங்கள் ( Navakraha Kolangal )

 Sani Bhagawan - drawn on Saturdays.

 Kedhu Bhagawan - drawn on Saturdays.

Angaraka Bhagawan - drawn on Tuesdays.

Sukra Bhagawan - drawn on Fridays.

Bhudhan Bhagawan - drawn on Wednesdays.

Raghu Bhagawan - drawn on Tuesdays.

Surya Bhagawan - drawn on Sundays.

Chandra Bhagawan - drawn on Mondays.

Guru Bhagawan - drawn on Thursdays.


மேலும்  கோலங்கள்                                                                       மேலும் பூ கோலங்கள் 
Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer